banner

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. GIỚI THIỆU

2. QUYỀN RIÊNG TƯ

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

4. BẢO MẬT

5. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

6. CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

7. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

8. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

9. ĐÓNG GÓP CỦA BÊN THỨ B ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐƯỜNG DẪN BÊN NGOÀI

10. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

11. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA BẠN

12. BỒI THƯỜNG

13. TÍNH RIÊNG LẺ

14. LUẬT ÁP DỤNG

15. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Chào mừng bạn đến với trang web YODY Careers. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này cẩn thận trước khi bạn sử dụng Trang để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty Cổ phần thời trang YODY và các công ty liên kết và công ty con của YODY (sau đây được gọi riêng là “YODY”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”).

  • "Dịch vụ" mà chúng tôi cung cấp bao gồm (a) Trang web, (b) bất kỳ dịch vụ hiện hành nào được cung cấp trên Trang web và (c) mọi thông tin, các trang được liên kết, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, thẻ, nội dung, lập trình, phần mềm, dịch vụ ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dịch vụ ứng dụng di động nào) hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua Trang web hoặc các dịch vụ liên quan của Trang web ("Nội dung"). Bất kỳ tính năng mới nào được thêm vào hoặc bổ sung cho Dịch vụ cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ này.

  • Bằng cách truy cập và/hoặc ghé thăm Trang web, bạn biểu thị sự chấp nhận không thể thu hồi của bạn đối với các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc truy cập Trang Web.

  • YODY có quyền sửa đổi Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng và / hoặc truy cập Dịch vụ hoặc Trang web này, sẽ được coi là sự chấp nhận không thể hủy ngang đối với những sửa đổi đó.

  • YODY có quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ phần nào của Trang web này hoặc các Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào. YODY có thể phát hành một số Dịch vụ hoặc các tính năng của chúng trong phiên bản beta, phiên bản này có thể không hoạt động chính xác hoặc không giống như cách mà phiên bản cuối cùng có thể hoạt động và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong những trường hợp đó. YODY cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các phần của hoặc toàn bộ Trang web hoặc Dịch vụ theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

  • YODY có quyền từ chối cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Trang web hoặc Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì.